Projekt pn. „Terapia – szansa osób niepełnosprawnych 9”

W okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 10 listopada 2020 roku realizowany był projekt pn. „Terapia – szansą osób niepełnosprawnych 9”.
W ramach którego przeprowadzono 398 bezpłatnych godzin terapii z czego 338 zajęć indywidualnych i 60 zajęć grupowych dla 29 osób niepełnosprawnych w wieku 3 – 25 lat z terenu Miasta Słupska.
      Zorganizowano:
  • zajęcia logopedyczne
  • integrację sensoryczną SI
  • terapię EEG Biofeedback
  • fizjoterapię
  • terapię ręki
  • terapię psychologiczno-pedagogiczną
  • terapię muzyką i ruchem
  • treningi umiejętności społecznych.

Głównym celem zajęć było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dla tych dzieci dostępności do zajęć specjalistycznych.

Projekt współfinansowany był ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych w ramach zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wysokości 28 350 zł oraz z Urzędu Miejskiego w Słupsku pozyskanych w ramach wkładu własnego w wysokości 3 980 zł. Z otrzymanych środków opłacono terapeutów. Łączna wartość całego projektu 35 703 zł.