Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WIATRACZEK”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych nosi nazwę „WIATRACZEK” i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2

1.     Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.) niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

2.     Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich opiekunom.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych, zajęć kulturalno – rekreacyjnych,  zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

2.     wspieranie aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw obywatelskich,

3.     działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4.     inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym,

5.     organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych (ośrodki wsparcia, ośrodki terapeutyczne, domy pomocy społecznej i inne),

6.     udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

7.     współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych,

8.     podejmowanie wszelkich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia,

9.     wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom.

§ 7

1.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego.

2.     Prowadzone działania organizowane są przez Biuro Stowarzyszenia.

3.     Nieodpłatna działalność pożytku publicznego realizowana jest w formie usług:

–       organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 85.51.Z),

–       organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 90.01.Z),

–       organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 86.90.A),

–       wspieranie aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw obywatelskich (PKD 88.99.Z),

–       działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 88.99.Z),

–       działania wspomagające edukację (PKD 85.60.Z),

–       inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym (PKD 87.90.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),

–       organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z),

–       udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu patologiom społecznym (PKD 88.99.Z),

–       współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych (PKD 84.12.Z),

–       podejmowanie wszelkich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (PKD 86.90.E),

–       prowadzenie pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z),

–       organizowanie imprez turystycznych i wycieczek  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 79.12.Z),

–       wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom (PKD 88.99.Z).

4.     Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

–       organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 85.51.Z),

–       organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 90.01.Z),

–       organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 86.90.A),

–       działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 88.99.Z),

–       działania wspomagające edukację (PKD 85.60.Z),

–       prowadzenie usług szkoleniowych (PKD 85.59.B),

–       inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym (PKD 87.90.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),

–       organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z),

–       promocji twórczości osób niepełnosprawnych (PKD 85.52.Z),

–       podejmowanie wszelkich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (PKD 86.90.E),

–       działalności wydawniczej (PKD 58.11.Z),

–       pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),

–       organizowanie imprez turystycznych i wycieczek  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 79.12.Z),

–       organizowanie koncertów, imprez o charakterze charytatywnym (PKD 94.99.Z).

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie dzielą się na:

1.     zwyczajnych,

2.     wspierających,

3.     honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1.     wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

2.     uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3.     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4.     korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.     przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2.     czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3.     regularne opłacanie składek.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2.     skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

3.     wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

4.     utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną ,

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1.     Walne Zgromadzenie,

2.     Zarząd,

3.     Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,
w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

1.     Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

2.     Zawiadomienie członków Stowarzyszenia następuje w drodze pisemnej (w tym elektronicznej)  i zawiera termin, miejsce i proponowany porządek obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3.     W przypadku braku niezbędnego kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie ustala się drugi termin. Pierwszy i drugi termin Walnego Zgromadzenia może zostać wyznaczony w tym samym dniu.

4.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast zwołanym w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.     uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2.     podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.     wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

4.     ustalanie wysokości składek członkowskich,

5.     nadawanie godności członka honorowego,

6.     podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

7.     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8.     uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

9.     rozpatrywanie spraw, które nie należą do kompetencji władz Stowarzyszenia,

10.   zatwierdzanie rocznych sprawozdań.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1.     z własnej inicjatywy,

2.     na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3.     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 20

1.     Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

2.     Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się Sekretarza i Skarbnika.

3.     Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

4.     Prezes w szczególnych przypadkach może upoważnić Wiceprezesa do zwołania i przeprowadzenia zebrania Zarządu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.     dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,

3.     realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

4.     sporządzanie sprawozdań z działalności,

5.     zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

6.     uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

7.     przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

8.     rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

9.     podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

10.   wyznaczanie pełnomocników,

11.   zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Członkowie Zarządu:

1.     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego oraz Sekretarza.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.     kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2.     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3.     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4.     składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie
z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

6.     rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami a zarządem na tle działalności Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.     nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2.     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.     nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1.     wpływy ze składek członkowskich,

2.     darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

3.     dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

4.     wpływ z odpłatnej działalności statutowej,

5.     wpływ z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

6.     dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

7.     dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

8.     wpłaty z 1% podatku od podatników.

Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 24

1.   Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu.

2.   Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika, który jednoosobowo składać może oświadczenie woli w sprawach majątkowych.

3.   Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: Prezesa lub upoważnionego przez Zarząd pełnomocnika.

§ 25

Statut Stowarzyszenia zabrania:

1.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków oraz członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.    Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.    Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub członkowie jego organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Statut, zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wyznaczonym w odstępie 7 dni bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Słupsk.

Statut do pobrania Statut Stowarzyszenia WIATRACZEK