Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
(Janusz Korczak)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku,
powstało w czerwcu 2011 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Opieką stowarzyszenia objętych jest trzydzieścioro dzieci, w różnym wieku i z różnymi potrzebami.
Każde dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a dotyczą one: autyzmu, zespołu Downa, porażenia mózgowego,  epilepsji, cytomegalii, białaczki, zespołu Leigha oraz całościowego zaburzenia rozwoju.
Działamy na zasadach non-profit.

Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym,
wdrażanie ich do aktywnego życia społecznego, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka
oraz  wspieranie i pomoc dla opiekunów tych osób.

 

Naszą misje realizujemy poprzez wielokierunkową aktywność, w ramach której organizujemy:

  • zajęcia indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych, takie jak zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, ogólnorozwojowe,
  • spotkania grupy wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w ramach których zapraszamy specjalistów, terapeutów i urzędników,
  • warsztaty i zajęcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • spotkania i wyjazdy integracyjne dla rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne,
  • akcje społeczne na temat osób niepełnosprawnych (Światowy Dzień Zespołem Downa, Dzień Autyzmu, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych),
  • zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych na temat osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowotnej.